woensdag 17 december 2014

Doodstraf voor een stamboomvervalser

Bij het artikel 'Doodstraf voor een stamboomvervalser' van Maarten van Bourgondiën, in het decembernummer 2014 van Gen.magazine hoort nog een bijlage. Die vindt u hier.


Het Sint-Veerleplein en het Gravensteen te Gent, ingekleurde prent uit Flandria Illustrata van Antonius Sanderus (1641-44). Coll. Universiteitsbibliotheek Gent


De door Cornelis van Bourgoigne gepleegde crimen falsi

Het navolgende overzicht is gebaseerd op het vonnis van de Raad van Vlaanderen uit 1722 en geeft korte beschrijvingen van de vervalste documenten en de betrokken personen. Bij de persoonsnamen is ervoor gekozen om deze niet te moderniseren, maar de spelling uit het vonnis te handhaven.

- Een cessie van actie ten gunste van Cornelis van Bourgoigne, met schuldvordering op en garantstelling door de erfgenamen van Jan Baptiste Vleys; ondertekend met de handtekening van Jan Baptiste Vleys.
- Een schuldvordering op de erfgenamen van Pieter de Mey ten gunste van Pieter de Clercq; ondertekend met de handtekening van Pieter de Mey.
- Een zekerheid op de erfgenamen van Pieter de Mey ten gunste van Jan Faes (zoon van Anthonette Tourielle); ondertekend met handtekeningen van Adriaen Soetaert en J. Coulmon, pastoor te Westkapelle.
- Een acte van gifte van twee rentebrieven door Catharine le Maire ten gunste van de erfgenamen van Jacob Mahieu en Thomaes le Maire; ondertekend met de handtekeningen van de notarissen Bonschoof en Purue uit Diksmuide.
- Een doopinschrijving van Adriane, dochter van Jan Lambrechts, in het doopboek van de Sint-Salvatorskerk te Brugge.
- Een doopinschrijving van François, zoon van Baudewijn de Busschere, in het doopboek van de kerk van Hooglede.
- Een doopinschrijving van Cornelie, dochter van Philippi Lambrechts.
- Een transport op naam van François Lambrechts, zoon van Adriaen, ten gunste van Andries Denys; ondertekend met de handtekening van notaris Bonschoof.
- Een kwitantie voor drie maanden huishuur aan de vrouw van Jan Lambrechts de oude, betaald door Adriaen Lambrecht, de halfbroer van haar man en echtgenoot van haar zus; ondertekend met de naam P. Maroux.
- Een kwitantie, betaald door Jan Lambrechts voor zijn halfbroer Adriaen; ondertekend met de naam Vegelman.
- Een akte, gepasseerd voor de schepenen van Diksmuide; bezegeld met het stadszegel van Diksmuide, dat van een andere akte was gescheurd, vergezeld van de tekst dat de akte was opgesteld door de griffier van Diksmuide, en ondertekend met de handtekening van griffier Huyghe.
- Een akte van ontslag waarin Guilliame Lem - mede uit naam van zijn broer en zus - aan de kinderen van Adriaen de Rave belooft om af te zien van een schuldvordering; ondertekend met de handtekening van Guilliame Lem.
- Een akte gepasseerd voor de schepenen van Gedele van Gent; ondertekend met de handtekening van secretaris Dhaene.
- Een akte van uitkoop tussen Robert en Pieter de Langhe, ondertekend met de handtekeningen van Robert de Langhe, de Brugse notaris Pieter van Beversluys en Cornelis Masyn.
- Een koopakte voor een koe; ondertekend met de handtekening van notaris Pannekoucke.
- Een kwitantie ten gunste van Guilliame de Langhe; ondertekend met de handtekening van Jan vande Weerde.
- Een akte van uitkoop tussen Robert de Langhe en zijn broers en zussen; ondertekend met de handtekening van notaris Pannekoucke.
- Een overeenkomst tussen Philippe Anthone de Clercq uit Oostende en Dirck Ghyselinck; ondertekend met de handtekening van Philippe Anthone de Clercq.
- Een doopinschrijving van Laureyns de Rave, zoon van Passchier, in het doopboek van Sint-Annakerk te Brugge.
- Een handtekening van de griffier op de kopie van de aanstellingsbrief van notaris Ignatius Macop.
- Een testament van jonkheer Joachim Oppers, heer van Dalem; ondertekend met de handtekeningen van Joachim Oppers en notaris Letens.
- Een akte van ratificatie dat de weduwe van Joachim Oppers het testament had geopend; ondertekend met de handtekeningen van de weduwe en notaris Van Heusden.
- Een kwitantie ter voldoening van de koopsom van een hofstede in de parochie van Waerdamme, gekocht door de vader van Nicolays Minne; ondertekend met de handtekeningen van  Jacques Hanasse.
- Een deel van de tekst aangepast van een authentieke kwitantie van de weduwe Monroy ten gunste van François Truant.
- Een attestatie van een schuldvordering van Marceelis Danckaert op jonkheer Carel Cobrysse; ondertekend met de handtekeningen van aartspriester Duplessis en ‘oude Lootens’.
- Een goedkeuring van de schepenen van Brugge onder een door Lootens gemaakte stamboom; ondertekend met de handtekening van pensionaris Van de Woestyne en bezegeld met het stadszegel van Brugge, dat van een andere akte was gescheurd.
- Een schriftelijke belofte van restitutie; ondertekend met de handtekening van Carel Cobrysse.
- Een obligatie ten gunste van Joos Kerckhove de jonge; ondertekend met de handtekening van Joos Kerckhove de oude.
- Twee doopinschrijvingen in het doopboek van de kerk van Middelburg (Vlaanderen).
- Twee doopextracten van de bovengenoemde doopinschrijvingen in het doopboek van de kerk van Middelburg (Vlaanderen); ondertekend met de handtekening van de aartspriester.
- Een obligatie; ondertekend met de handtekeningen van Jan d’Hont en notaris Adriaen Rielant.
- Een schriftelijke verklaring dat de vader van Adriaen de Vleeschauwer in 1650 in Brugge woonde; ondertekend met de handtekening van griffier Stockhove en bezegeld met het stadszegel van Brugge, dat van een andere akte was gescheurd.

Fragmentgenealogie Van Bourgoigne

Het navolgende beknopte genealogische overzicht is gebaseerd op de parochieregisters van de West-Vlaamse plaatsen Moerkerke (parochie Sint-Dionysius) en Leffinge (parochie Onze-Lieve-Vrouw). Deze parochieregisters zijn voor een deel verloren gegaan, waardoor bepaalde gegevens niet met zekerheid achterhaald konden worden.
Wel is er indertijd een index opgesteld waarin ook de namen en data uit de thans ontbrekende parochieregisters zijn verwerkt. Daar waar mogelijk zijn de gegevens uit deze index tussen vierkante haken in het genealogisch overzicht opgenomen.
Bij de persoonsnamen is ervoor gekozen om deze niet te moderniseren, maar de (Latijnse) spelling uit de parochieregisters te handhaven.

I. Petrus van Bourgoigne, woonde te Moerkerke en Leffinge, samen met zijn echtgenote getuige bij de doop van Paulus, zn. van Joannis Aux en Marie Roels, 13 dec. 1646, † Leffinge, tr. Moerkerke 29 mei 1642 Adriane van Lee (Verlee), † Leffinge [11] febr. 1677.
Uit dit huwelijk:
1. Petrus van Bourgoigne, ged. (r.-k.) Moerkerke 19 april 1643, † Leffinge.
2. Paulus van Bourgoigne, ged. (r.-k.) Moerkerke 7 juli 1644, † [Leffinge 13 mei 1664].
3. Gidonis van Bourgoigne, ged. (r.-k.) Moerkerke 4 okt. 1646.
4. Maria van Bourgoigne, ged. (r.-k.) Moerkerke 4 okt. 1646; tweeling met voorgaande, [tr. Leffinge 19 aug. 1668 Adrianus van Belle. Uit dit huwelijk nageslacht].
5. Joanna van Bourgoigne, ged. (r.-k.) Moerkerke 1 nov. 1648, [tr. Leffinge 5 sept. 1673 Joannes Demoldere. Uit dit huwelijk nageslacht].
6. Anna van Bourgoigne, ged. (r.-k.) Leffinge 7 maart 1651, † [Leffinge 21 jan. 1668].
7. Joannes van Bourgoigne, ged. (r.-k.) Leffinge 21 jan. 1654.
8. Godeleva van Bourgoigne, ged. (r.-k.) Leffinge 2 aug. 1656, † Leffinge [5] jan. 1694, tr. 1e Leffinge 13 aug. 1684 Jacobus Druwaert, † Leffinge [21] mei 1688; tr. 2e Leffinge 1 april 1693 Jacobus Phlips. Uit het tweede huwelijk nageslacht.
9. Tijdens of kort na de geboorte overl. zoon, ged. door de vroedvrouw (r.-k.) Leffinge 3 april 1660, † ald. 3 april 1660 (‘3 aprilis obiit anonymus filius Petri van Bourgoigne, baptizatus ab obstetrice, sepultus in cemetero’).
10. Cornelis, volgt II.

II. Cornelis van Bourgoigne, schoolmeester, koster, schrijfkunstenaar, in dienst van de Brugse schepenbank, geb. Leffinge 8 jan. 1662, ged. (r.-k.) ald. 15 jan. 1662, † (geëxecuteerd) Gent 28 maart 1722.

Nog niet geplaatste verwanten uit de parochieregisters van Moerkerke en Leffinge:
Paulo van Bourgoigne, samen met Pieter van Symay getuige bij het huwelijk van Petrus van Bourgoigne en Adriane van Lee.
Godeleva Steperaert († Leffinge 22 mei 1658), echtgenote van Gerardi van Bourgoigne, samen met Jacobo Schepen getuige bij de doop van Godeleva van Bourgoigne, dochter van Petrus van Bourgoigne en Adriane van Lee.
Godeleva van Bourgoigne, † Leffinge [16] febr. 1674.

Bronnen en literatuur
- ‘Chronyk van ’t gene in dese landen en byzonderlyk binnen de stad Dendermonde is voorgevallen’, Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van Dendermonde, Tweede Reeks, Deel IV (Dendermonde 1892) 1-96 en 113-171, aldaar 143 (melding van de executie van Cornelis van Bourgoigne).
- Copie vande Criminele Sententie by Hooghe ende Moghende Heeren van den Raede in Vlaenderen uytgesprocken den 28 Maerte 1722 tot laste van Cornelis van Bourgoigne filius Pieters (Gent 1722). Copie van de Criminele Sententie
- Parochieregisters van de provincie West-Vlaanderen, arrondissementen Brugge, Ieper, Veurne (met scans). Parochieregisters West-Vlaanderen Parochieregisters
- Practycke in criminele saken, seer nut ende profijtelijck allen Souverains, Bailjous, Borgermeesters ende Schepenen, beschreven door den Heere Joost de Damhouder (Rotterdam 1650). Practycke in criminele saken
- Tweede deel van den vyfden placcaert-boeck van Vlaenderen, behelsende alle de placcaerten, ordonnantien ende decreten geëmaneert voor de provintie van Vlaenderen (Gent 1763). Tweede deel van den vyfden placcaert-boeck
- Guus van Breugel, ‘Folklore en manipulatie rond enige molenijzer-families’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 65 (Den Haag 2011) 7-30.
- Anne-Laure van Bruaene, Repertorium van rederijkerskamers in de Zuidelijke Nederlanden en Luik 1400-1650Repertorium van rederijkerskamers
- L. Galesloot, Pierre-Albert et Jean de Launay, hérauts d’armes du duché de Brabant. Histoire de leurs procès (1643-1687) (Brussel 1866). Pierre-Albert et Jean de Launay
- Roger van der Heyde, ‘Het reglement van de Sint-Sebastiaansgilde te Leffinge 1680’, Biekorf 55 (1954) 269-275. Het reglement van de Sint-Sebastiaansgilde
- Auguste Englebert Pierre Orts, Practijcke criminele van Philips Wielant, naar het eenig bekende handschrift Maatschappij der Vlaamsche Bibliophilen, 3e reeks nr. 15 (Gent 1872). Practijcke criminele van Philips Wielant
- W. Prevenier en B. Augustyn (eds.), De gewestelijke en lokale overheidsinstellingen in Vlaanderen tot 1795 Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Studia 72 (Brussel 1997).
- Gilbert Rogiers, Criminele processen voor het hoogste gerechtshof in Vlaanderen, de Raad van Vlaanderen, eind zeventiende begin achttiende eeuw. Boek 4: oktober 1692 - september 1723 (z.pl. 2011). Criminele processen voor het hoogste gerechtshof in Vlaanderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten