vrijdag 18 oktober 2013

Repertorium DTB als PDF online

In 1980 bracht het CBG het bekende Repertorium DTB uit. Doop-, trouw- en begraaf- en lidmatenregisters van de kerken (DTB) zijn de belangrijkste bronnen voor onderzoek in de zeventiende en achttiende eeuw. Het repertorium biedt een overzicht van deze registers en waar ze destijds te vinden waren als origineel, in kopie, in  gedrukte vorm of als microfiche/film. Veel registers zijn inmiddels op meerdere plaatsen in kopie of als microfiche beschikbaar gekomen of staan gewoon online. De informatie over welke registers bewaard zijn en niet verloren zijn gegaan is echter nog steeds actueel.

Het repertorium bestrijkt niet alleen Nederland, maar ook grensplaatsen en het verdere buitenland waar zich Nederlanders hadden gevestigd als vluchteling of in voormalige koloniën.

Het CBG heeft het Repertorium nu als PDF online gezet, zowel als geheel als in delen.  (Dit laatste voor mensen zonder breedband internet.) Het laatste deel bevat ook een overzicht van gebruikte afkortingen. De tekst is ge-OCR'd, waardoor in de PDF's kan worden gezocht naar (delen van) bepaalde plaatsnamen.

Totaal : Het gehele Repertorium (OCR)

Deel 1: Ter Aar - Cornjum
Deel 2: Cothen - Hichtum 
Deel 3: Hidaard - Nieuwland
Deel 4: Nieuwland - Sexbierum
Deel 5: Sibbe - Zijpe
Deel 6: Buitenland, Militairen, verklaring van afkortingen


Totaal: Het gehele Repertorium zonder OCR

Repertorium DTB. Globaal overzicht van de Nederlandse doop- en trouw- en begraafregisters e.d. van voor de invoering van de Burgerlijke stand - W. Wijnaendts van Resandt en J.G.J. van Booma (ongewijzigde herdruk; Den Haag 1998) 285 blz. ISBN 90-7032-407-5

maandag 7 oktober 2013

Onderzoeksgids Bataafse Tijd 1795-1813

Wie historisch onderzoek wil doen in een bepaald tijdvak moet inzicht hebben in de bestuurlijke en rechterlijke instellingen die actief waren in die periode. Zonder kennis van de zogenaamde archiefvormers kan een onderzoeker er zich immers geen voorstelling van maken in wel archief hij moet zoeken.

De Bataafse Tijd is wat dat betreft een van de meest ingewikkelde periodes van de Nederlandse geschiedenis. In 1795 kwam een einde aan de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Na een overgangsperiode van 1795 tot 1798 zijn tot 1813 achtereenvolgens vijf verschillende staatsregelingen van kracht geweest. In elk tijdvak werd gestreefd naar een volledige nieuwe opzet van het landelijke en soms ook het provinciale bestuur en de rechtspraak. De instellingen kregen dan nieuwe namen en soms andere taken. 

Huygens ING geeft een speciale gids uit die de onderzoeker hierbij te hulp komt:  J. Roelevink, Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813.
 
De gids biedt inzicht in de samenhang van het bestuur per periode en de taken en de organisatie van de instellingen, met bijbehorende wetgeving en hulp bij een effectieve raadpleging van hun archieven. De gids behandelt in totaal 218 landelijke en 108 gewestelijke instellingen die zich in de Bataafs Franse tijd hebben beziggehouden met bestuur en rechtspraak in Nederland. De gids is te koop via de webshop van Huygens ING.
 
J. Roelevink, Onderzoeksgids Bestuur en administratie van de Bataafs Franse tijd 1795-1813. 460 pag.'s (180x270 mm), prijs € 30,- (incl. verzendkosten), ISBN 978-90-5216-181-5.