vrijdag 24 februari 2012

De grote waarde van Broncommentaren

Op de website historici.nl van Huygens ING kunnen onderzoekers alle delen van de onvolprezen reeks Broncommentaren digitaal raadplegen.

De achterliggende gedachte bij de serie wordt door historici.nl treffend onder woorden gebracht: "De reeks Broncommentaren is bedoeld om de kennis te vergroten van bronnen die van belang zijn voor de Nederlandse geschiedenis en om bronnenkritiek te bevorderen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar serieel bronnenmateriaal dat in vele archiefbewaarplaatsen te vinden is en dat een zekere uniformiteit en complexiteit vertoont. In principe kunnen bronnen betreffende alle aspecten en perioden van de Nederlandse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen in aanmerking komen. De commentaren zijn gebundeld per thema of aandachtsveld. Door deze clustering kunnen de geselecteerde bronnen in hun onderlinge samenhang becommentarieerd worden."

De Broncommentaren stellen de onderzoekers in staat om de behandelde bronnen op waarde te schatten. Het draait dan om vragen zoals: Hoe zijn de bronnen tot stand gekomen? Welke informatie bieden de bronnen? Wat is de waarde van die informatie?  Hoe moet ik de informatie interpreteren?

De Broncommentaren kunnen ook gebruikt worden om bronnen te identificeren. Omdat de Broncommentaren thematisch gegroepeerd zijn kunnen ze onderzoekers met interesse in bepaalde thema's op het spoor van door hem of haar nog niet gebruikte bronnen zetten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten