woensdag 29 februari 2012

10 maart, Wiki-Werkdag in Tilburg

Op zaterdag 10 maart 2012 organiseren Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg een Wiki-werkdag. Geïnteresseerd in geschiedenis en Tilburg? U wordt van harte uitgenodigd mee te werken aan de Wiki van Tilburg.

De term Wikipedia behoeft tegenwoordig nauwelijks uitleg. Het is een digitale encyclopedie die via internet beschikbaar is. Talloze mensen kunnen daaraan bijdragen, aangezien het een vorm is van (digitaal) kennis delen. Maar wist u dat ook Tilburg over een Wiki beschikt? Deze is vanaf 2011 online en wordt - zoals het een Wiki betaamt- steeds bijgewerkt. Er zijn diverse categorieën aangemaakt zoals Lexicon, Personen, Straten, Oorlogsslachtoffers, Scholen en Bredaseweg. Neemt u alvast eens een kijkje in deze bron vol wetenswaardigheden over de stad: regionaalarchieftilburg.nl/wiki.

In een Wiki kan iedereen nieuwe informatie toevoegen, gegevens aanvullen, foto´s uploaden en meehelpen om interne en externe links aan te maken. Meewerken aan een Wiki is boeiend en kan gewoon vanuit huis. Maar wellicht is het nog interessanter om dat met een groep mensen te doen. Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg organiseren daarvoor een Wiki-werkdag. Het wordt een dag waarop iedereen die mee wil doen als vrijwilliger de handen uit de mouwen steekt om aan de Wiki te werken. Kennis delen en informatie uitwisselen is het doel van deze dag.

De Wiki-werkdag is op zaterdag 10 maart 2012 van 11.00 tot 16.00 uur bij Regionaal Archief Tilburg. Het werk bestaat voornamelijk uit het aanbrengen van verwijzingen en links of het uploaden van foto’s uit de collectie van Regionaal Archief Tilburg. Er worden geen nieuwe lemma’s (informatiepagina´s) gecreëerd. Ervaring is niet verplicht: de dag begint met instructie en er worden afspraken gemaakt over lemma’s en notatiewijze. Ervaring met de computer en affiniteit met Wikipedia is echter wel gewenst.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze dag, wél wordt de deelnemers gevraagd een laptop mee te brengen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: de dag begint met koffie en lekkers, rond de middag is er een lunch en aan het einde van de middag sluiten we af met een drankje.

Wie mee wil werken aan de Wiki-werkdag, kan zich melden bij boekingenRAT@mommerskwartier.nl.
Voor meer informatie: Petra Robben, petra.robben@mommerskwartier.nl of 013 54 94 565.

vrijdag 24 februari 2012

De grote waarde van Broncommentaren

Op de website historici.nl van Huygens ING kunnen onderzoekers alle delen van de onvolprezen reeks Broncommentaren digitaal raadplegen.

De achterliggende gedachte bij de serie wordt door historici.nl treffend onder woorden gebracht: "De reeks Broncommentaren is bedoeld om de kennis te vergroten van bronnen die van belang zijn voor de Nederlandse geschiedenis en om bronnenkritiek te bevorderen. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar serieel bronnenmateriaal dat in vele archiefbewaarplaatsen te vinden is en dat een zekere uniformiteit en complexiteit vertoont. In principe kunnen bronnen betreffende alle aspecten en perioden van de Nederlandse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen in aanmerking komen. De commentaren zijn gebundeld per thema of aandachtsveld. Door deze clustering kunnen de geselecteerde bronnen in hun onderlinge samenhang becommentarieerd worden."

De Broncommentaren stellen de onderzoekers in staat om de behandelde bronnen op waarde te schatten. Het draait dan om vragen zoals: Hoe zijn de bronnen tot stand gekomen? Welke informatie bieden de bronnen? Wat is de waarde van die informatie?  Hoe moet ik de informatie interpreteren?

De Broncommentaren kunnen ook gebruikt worden om bronnen te identificeren. Omdat de Broncommentaren thematisch gegroepeerd zijn kunnen ze onderzoekers met interesse in bepaalde thema's op het spoor van door hem of haar nog niet gebruikte bronnen zetten.

vrijdag 17 februari 2012

Openbaarheid van testamenten en notariële akten

Regelmatig bereiken ons vragen over openbaarheid van testamenten en notariële akten. Wanneer komen akten beschikbaar en welke normen hanteren archieven daarbij? Hoewel ieder specifiek archief eigen kenmerken en "eigenaardigheden" heeft, waardoor archivarissen eigen grenzen moeten stellen, kunnen we wel enkele wettelijke minimumgrenzen aangeven:

Ten aanzien van de openbaarheid van testamenten hanteren de meeste archieven een termijn van 94 jaar. Die termijn is conform bepaling van de staatssecretaris van OCW uit 1996. Deze termijn gaat er om wille van de privacy van uit dat de opsteller van het testament zeker overleden zijn. Daarvoor geldt de stelregel geboortedatum plus 110 jaar. Een opsteller van een testament moet echter wettelijk minstens 16 jaar zijn. Dus houden we voor openbaar maken van een testament aan: de datum waarop testament is opgemaakt plus 94 jaar (110-16=94 jaar).

De zelfde minimumtermijn geldt voor zogenaamde codicillen. Dat zijn zelf geschreven wilsbeschikkingen van mensen (zonder tussenkomst van notaris), op papier met handtekening, waarop staat wat er na je dood met je spullen of je lichaamsorganen moet gebeuren.

Voor overige notariële akten (niet zijnde wilsbeschikkingen in de vorm van testamenten) houden archieven meestal 75 jaar na dato aan, conform de nieuwe Wet op Notarisambt van 1999. Als je er van uit gaat dat de stukken 'worden overgebracht' in blokken van 10 jaar komen we de facto uit op 75 á 85 jaar na dato.

Wanneer een onderzoeker een testament wil inzien in afwijking van genoemde ondergrens, dan moet deze te minste schriftelijk kunnen aantonen dat de testateur is overleden. Dit kan bijvoorbeeld met een kopie van een Persoonskaart (PK) of Persoonslijst (PL) van het CBG.